Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Nemes Róbert egyéni vállalkozó http://www.balancemotion.hu  weboldalának látogatói és felhasználói részére 

 1. Bevezetés

 

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon Balance & Motion szolgáltatásait igénybe vevő személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmára.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév Nemes Róbert E.V.
Székhely: 9422 Harka Erdő u.52/A
Telephely: 9400 Sopron Csengery u. 30-32
Adószám: 56729559-1-28
Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 55406303
Weboldal megnevezése, címe: www.balancemotion.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: a weboldalon
E-mail:  
Telefon: +36702494204

 

Az Adatkezelő üzleti, gazdasági tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre Nemes Róbert egyéni vállalkozó a jelen tájékoztatóban és az Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát és az adatvédelmi, adatbiztonsági előírások érvényesülését garantálja.

Az Adatkezelő fontosnak tartja Vendégei, alkalmazottai, továbbá minden egyéb érintett természetes személy (a továbbiakban: Érintett) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. Az Adatkezelő ezért kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Nemes Róbert egyéni vállalkozó az érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a 2016/679/EU Rendelet (továbbiakban: GDPR Rendelet) vonatkozó rendelkezései, illetve az egyéb és vonatkozó törvényi előírások rendelkezései szerint és azok betartása mellett jár el.

 

 1. Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.
 • A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 • Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon a Balance & Motion szolgáltatásaira bejelentkező személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal működtetése során az oldalon a Balance & Motion szolgáltatásaira bejelentkező személyek.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

 1. Az érintett személy jogosultságai:

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy az adatkezelő milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az érintett kérelmére az adatkezelő legkésőbb 15 napon belül, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bizonyos adatainak módosítását. Az adatkezelő a módosításról legkésőbb 15 napon belül intézkedik és erről az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

A törléshez való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az adatkezelőtől adatának törlését. Az adatkezelő a törlési kérelemnek legkésőbb 15 napon belül eleget tesz és erről az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

A zároláshoz való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az adatkezelőtől adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett kérelmének az adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz és erről az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást az adatkezelő a kérelem benyújtásától legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, dönt annak megalapozottságáról és erről az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség: Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés gyanúja esetén, érintett értesítése alapján az adatkezelő megteszi a szükséges intézkedéseket. Amennyiben az érintett megítélése szerint a jogszerű állapot annak ellenére nem állítható helyre, hogy az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtett ennek érdekében, kérheti a hatóság intézkedését az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az itt felsorolt adatkezelési folyamatok, tevékenységek részletes leírását és az érintett, kezelt személyes adatok tételes felsorolását, valamint annak ismérveit Nemes Róbert egyéni vállalkozó mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának részét képező adatkezelési tevékenységek nyilvántartása elnevezésű fejezet tartalmazza. Az adatkezelési folyamatok, tevékenységek részletes leírása az alábbi ismérvek szerint kerültek a nyilvántartásban rögzítésre és kidolgozásra:

 • mi az adatkezelés célja?,
 • mi az adatkezelés jogalapja?,
 • kik az érintettek (ld.: az érintettek kategóriái),
 • milyen személyes adatok kerülnek kezelésre (ld.: kezelt személyes adatok kategóriája),
 • adattörlési határidők,
 • adattárolás formájának meghatározása, adattárolás helyének megnevezése,

VI.1.1. Foglalkoztatottak (munkavállalók és megbízási jogviszonyban állók) kapcsán:

 • munkaviszony, illetve megbízási jogviszony létesítése, fenntartása és megszűnése során begyűjtött és kezelt adatok
 • egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatkezelés.

VI.1.2. Vendégekkel és kommunikációs feladatokkal kapcsolatos adatkezelések:

 • kapcsolattartással és kommunikációs és marketing feladatok ellátásával összefüggő adatkezelések,
 • időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelések,
 • vendégek nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelések,
 • pénztári kifizetések, banki tranzakciók, bizonylatolások, számlázás során végzett adatkezelési tevékenységek.

VI.1.3. Nemes Róbert egyéni vállalkozó weboldalával kapcsolatos adatkezelések:

 • Weboldalon történő bejelentkezés a Balance&Motion szolgáltatásainak igénybevétele céljából

Adatkezelés célja: a Weboldalt Felhasználók részére többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel az Adatkezelő részéről.

Masszázs kezelések nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük.

Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentkezéssel kezdődik és annak törlésével, az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig, illetve az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig tart. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonását követő legkésőbb 15 napon belül történik meg. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal felhasználói. A Felhasználó amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy e-mail címére hírlevelet küldjön az Adatkezelő, a hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonhatja a  e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve Nemes Róbert egyéni vállalkozónak címzett és székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

Kezelt adatok köre: Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név: Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás.
Bejelentkezés időpontja: Technikai információs művelet.
IP cím: Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

IDE Google Google hirdetések kezelésére szolgál
_dc_gtm_UA-64469004-7 Google A felhasználók megkülönböztetésére szolgál
_fbp Facebook Felhasználók megkülönböztetésére szolgál
_ga Google A felhasználók megkülönböztetésére szolgál
_gid Google A felhasználók megkülönböztetésére szolgál
fr Facebook Kódolt Facebook azonosító és böngésző azonosító
test_cookie Google Ellenőrzi, hogy támogatva vannak-e a sütik
required_cookie_category Saját Az oldal használatához elengedhetetlen süti, a                                                                                                                                                         kötelező sütik kezelésére szolgál
statistics_cookie_category Saját Az oldal használatához elengedhetetlen süti, a statisztikai sütik kezelésére szolgál
cookie_consent Saját Az oldal használatához elengedhetetlen süti, a sütik kezelésére szolgál
 • Sütik (cookie-k)

Cookie („süti”) jelentése: A „cookie” a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit. A cookie-k segítségével képet kaphatunk az adott felhasználó honlap-látogatási-, internet használati szokásairól, történetéről. A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.

Elfogadás a weboldalra látogatás által: Honlapunk felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével. Honlapunkra látogatásakor azonban az érintett, mint felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a jelen tájékoztatónkkal összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan – sütiket használ.

Az érintettnek, mint felhasználónak arra is lehetőség van, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Amennyiben az érintett a saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek.

A honlapunkon használt cookie-k:

Nélkülözhetetlen cookie-k

Funkcionális cookie-k

Google Analytics cookie-k

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 • Google Analytics:

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet [1]. „Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.”

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen az alábbi hivatkozásokon érhetők el:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu  és https://static.googleusercontent.com/media/ www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_priv acy_policy_hu.pdf

 • Adatfeldolgozók                                                        (az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás)

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, az adatfeldolgozókat és az együttműködő külső szolgáltatókat kivéve harmadik személyek részére nem adjak át.

 • Adatfeldolgozók

Az ügyfelekkel kapcsolatban az Adatkezelő az alábbi cégeknek továbbít adatokat, az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előirt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

Marketing és weboldal:

Név / cégnév: Pacsi Diána egyéni vállalkozó
Székhely: 9028 Győr jereváni u.35.
Telefon: +36 20 991 28 91
E-mail:

 

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév: RackForest Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefon: +36703624785
E-mail: info@rackforest.com

Az érintett által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 • Az adatkezelés módja és biztonsága

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; jogosulatlan megváltoztatástól; jogosultan továbbítástól; jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól; jogosulatlan vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a telephelyén fizikai védelemmel ellátott szerveren tárolja, amely szerverhez való elektronikus hozzáférés kizárólag egyedi azonosító név és jelszó megadását követően lehetséges. Az adatbiztonságot szolgálja továbbá a különálló szerverre történő rendszeres, időközönkénti biztonsági mentés is. A személyes adatok automatizált feldolgozása során biztosítja az Adatkezelő:

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • a rendszerek jogosulatlan személyek általi használatát;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát.

Az Adatkezelő hibájából bekövetkező adatvesztés esetén az Adatkezelő köteles díjmentesen az adatokat visszaállítani.

 1. Egyéb rendelkezések, hatálybalépés

A jelen adatkezelési tájékoztatót Nemes Róbert egyéni vállalkozó (Adatkezelő, Szolgáltató) a honlapján (http://www.balancemotion.hu/) teszi közzé. Az Adatkezelő jelen szabályzatot egyoldalúan módosíthatja. A mindenkor aktuális tájékoztató az Adatkezelő honlapján érhető el és az esetleges tájékoztató módosításokról is a honlapon tájékoztatja az érintetteket az Adatkezelő.

Hatályos: 2020 december hó 01. napjától

Nemes Róbert

egyéni vállalkozó

 1. számú melléklet: Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 1. számú melléklet:

Fogalommeghatározások

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

[1] szó szerinti idézet az oldalról: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu